گوناگون

علمی وروانشناسی و....

رتبه ی قبولی و شهرقبول شده داوطلبان کنکوردرمنطقه 3سال89درتعدادی ازرتبه ها

گروه آزمایشی علوم انسانی

رتبه در سهمیه

رتبه کشوری

رشته و شهر قبولی

7

 102

حقوق -دانشگاه علامه طباطبایی -تهران - روزانه

19

183

روانشناسی -دانشگاه شیراز - روزانه

37

332

حقوق -دانشگاه تبریز - روزانه

49

388

حقوق -دانشگاه تهران - روزانه

61

442

روانشناسی -دانشگاه فردوسی مشهد - روزانه

83

544

علوم قضایی -دانشكده علوم قضایی وخدمات اداری /دادگستری / - روزانه

101

668

معارف اسلامی -دانشگاه شهیدباهنركرمان - روزانه

122

808

مدیریت مالی -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران - روزانه

150

950

راهنمایی ومشاوره -دانشگاه علامه طباطبایی -تهران - روزانه

197

1180

فلسفه -دانشگاه علامه طباطبایی -تهران - روزانه

226

1297

علوم اقتصادی -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران - روزانه

269

1523

راهنمایی ومشاوره -دانشگاه اصفهان - روزانه

301

1694

اب وهواشناسی -دانشگاه تهران - روزانه

310

1749

حسابداری -دانشگاه شهیدچمران اهواز - روزانه

384

2065

مدیریت صنعتی -دانشگاه اصفهان - روزانه

406

2149

علوم تربیتی -دانشگاه فردوسی مشهد - روزانه

455

2318

فقه وحقوق اسلامی -دانشگاه تربیت معلم تهران - روزانه

478

2403

جغرافیاوبرنامه ریزی شهری -دانشگاه تبریز - روزانه

501

2467

علوم سیاسی -دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین - روزانه

530

2611

مدیریت بازرگانی -دانشگاه گیلان -رشت - روزانه

 

 

رتبه در سهمیه

رتبه کشوری

رشته و شهر قبولی

 

 

558

2712

ژئومورفولوژی -دانشگاه گلستان -گرگان - روزانه

 

615

2886

علوم ارتباطات اجتماعی -دانشگاه تهران - روزانه

 

648

3014

مددكاری اجتماعی -دانشگاه علامه طباطبایی -تهران - روزانه

 

655

3040

علوم اقتصادی -دانشگاه یزد - روزانه

 

 

706

3224

علوم سیاسی -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

 

 

744

3360

الهیات ومعارف اسلامی -فقه ومبانی حقوق اسلامی -دانشگاه فردوسی مشهد - روزانه

 

796

3557

اب وهواشناسی -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران - روزانه

 

814

3612

علوم تربیتی -دانشگاه علامه طباطبایی -تهران - روزانه

 

824

3648

زبان وادبیات فارسی -دانشگاه تهران - روزانه

 

840

3710

زبان وادبیات عربی -دانشگاه تهران - روزانه

 

855

3801

تاریخ -دانشگاه تهران - روزانه

 

906

3962

حسابداری -دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان - روزانه

 

925

4013

حسابداری -دانشگاه رازی كرمانشاه - روزانه

 

938

4047

مدیریت صنعتی -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

 

986

4203

مطالعات خانواده -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

 

1006

4294

علوم اجتماعی -دانشگاه علامه طباطبایی -تهران - روزانه

 

1020

4331

رشدوپرورش كودكان پیش دبستانی -دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران - روزانه

 

1122

4661

روزنامه نگاری -دانشگاه علامه طباطبایی -تهران - روزانه

 

1152

4755

مدیریت جهانگردی -دانشگاه تبریز - روزانه

 

1225

4993

كتابداری واطلاع رسانی -دانشگاه علامه طباطبایی -تهران - روزانه

 

 

رتبه در سهمیه

رتبه کشوری

رشته و شهر قبولی

 

 

2003

7316

روزنامه نگاری -دانشگاه علامه طباطبایی -تهران - روزانه

 

2005

7325

فلسفه وحكمت اسلامي -دانشكده الهيات ميبد - روزانه

 

2054

7461

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

 

 

2108

7617

جغرافياي طبيعي -دانشگاه تربيت معلم تهران - روزانه

 

2110

7622

مطالعات خانواده -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

 

2154

7739

زبان وادبيات عربي -دانشگاه تربيت معلم تهران - روزانه

 

2227

7957

روانشناسی -دانشگاه اراك - روزانه

 

2263

8049

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

 

2331

8251

روانشناسی -دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

 

2374

8354

علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه

 

2401

8428

مديريت جهانگردي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

 

2421

8487

حقوق -دانشگاه شهیدچمران اهواز - روزانه

 

2530

8782

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه تهران - روزانه

 

2607

8946

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بيرجند - روزانه

 

2725

9247

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

 

2789

9392

تاریخ -دانشگاه فردوسی مشهد - روزانه

 

2804

9432

علوم اجتماعی -دانشگاه یزد - شبانه

 

2886

9657

فلسفه -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران - روزانه

 

2926

9779

علوم سیاسی -دانشگاه رازی كرمانشاه - روزانه

 

2993

9974

مدیریت صنعتی -دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان - روزانه

 

 

 

رتبه در سهمیه

رتبه کشوری

رشته و شهر قبولی

 

3002

9993

روانشناسی -دانشگاه رازی كرمانشاه - روزانه

 

3025

10060

راهنمایی ومشاوره -دانشگاه بجنورد - روزانه

 

3049

10126

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی -دانشگاه شیراز - روزانه

 

3088

10211

الهیات ومعارف اسلامی -فلسفه وكلام اسلامی -دانشگاه اصفهان - روزانه

 

3115

10279

ژئومورفولوژی -دانشگاه رازی كرمانشاه - روزانه

 

3150

10365

مطالعات خانواده -دانشگاه تربیت معلم اذربایجان -تبریز - روزانه

 

3176

10431

تاریخ -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

 

3198

10502

اب وهواشناسی -دانشگاه تبریز - روزانه

 

3251

10622

علوم تربیتی -دانشگاه شهیدچمران اهواز - روزانه

 

3261

10650

فلسفه -دانشگاه تهران - روزانه

 

3267

10660

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه يزد - روزانه

 

3294

10717

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

 

3356

10650

مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه سمنان - روزانه

 

3376

10904

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران اهواز - روزانه

 

3407

10966

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زنجان - روزانه

 

3459

11086

علوم سياسي -دانشگاه يزد - روزانه

 

3538

11308

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

 

3557

11370

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد - روزانه

 

3614

11510

ايران شناسي -دانشكده الهيات ميبد - روزانه

 

3713

11771

زبان وادبيات عربي -دانشگاه خليج فارس بوشهر - روزانه

 

رتبه در سهمیه

رتبه کشوری

رشته و شهر قبولی

5003

14875

روانشناسی واموزش كودكان استثنایی -دانشگاه سمنان - روزانه

5034

14960

زبان وادبیات فارسی -دانشگاه یاسوج - روزانه

5154

15231

اب وهواشناسی -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

5193

15335

زبان وادبیات عربی -دانشگاه رازی كرمانشاه - روزانه

5219

15397

ادبیات داستانی -دانشگاه تربیت معلم تهران - روزانه

5292

15550

كتابداری واطلاع رسانی -دانشگاه یزد - روزانه

5323

15626

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی -دانشگاه یزد - روزانه

5339

15659

مطالعات خانواده -دانشگاه تربیت معلم اذربایجان -تبریز - روزانه

5376

15731

علوم سیاسی -دانشگاه ایت الله بروجردی -بروجرد - روزانه

5426

15835

ژئومورفولوژی -دانشگاه گلستان -گرگان - روزانه

5556

16145

تاریخ -دانشگاه یاسوج - روزانه

5672

16408

علوم تربیتی -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

5808

16722

مدیریت كسب وكارهای كوچك -مجتمع اموزش عالی ایرانشهر - روزانه

5824

16770

فلسفه -دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین - روزانه

5917

16995

الهیات ومعارف اسلامی -علوم قران وحدیث -دانشگاه اراك - روزانه

5933

17035

علوم اجتماعی -دانشگاه ایت الله بروجردی -بروجرد - روزانه

6056

17035

زبان وادبیات فارسی -دانشگاه بیرجند - روزانه

6193

17634

الهیات ومعارف اسلامی -فلسفه وحكمت اسلامی -دانشگاه تربیت معلم اذربایجان -تبریز - روزانه

6340

17953

مدیریت كسب وكارهای كوچك -مجتمع اموزش عالی ایرانشهر - روزانه

6427

18134

ایران شناسی -دانشكده الهیات میبد - روزانه

 

رتبه در سهمیه

رتبه کشوری

رشته و شهر قبولی

6579

18455

زبان وادبیات فارسی -دانشگاه بیرجند - روزانه

6651

18646

جغرافیای طبیعی -دانشگاه زنجان - روزانه

6770

18906

باستانشناسی -دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

6925

19289

ادبیات داستانی -دانشگاه شهركرد - روزانه

6993

19433

اب وهواشناسی -دانشگاه تربیت معلم سبزوار - روزانه

7119

19741

علوم اقتصادی -دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار - روزانه

7193

19938

زبان وادبیات عربی -دانشگاه سمنان - روزانه

7274

20132

ایران شناسی -دانشكده الهیات میبد - روزانه

7423

20484

كتابداری واطلاع رسانی -دانشگاه تربیت معلم اذربایجان -تبریز - روزانه

7681

21083

مدیریت دولتی -مجتمع اموزش عالی ایرانشهر - روزانه

 

 

رتبه در سهمیه

رتبه کشوری

رشته و شهر قبولی

 

10057

26477

الهیات ومعارف اسلامی -ادیان وعرفان -دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل - روزانه

 

10166

26731

زبان وادبیات فارسی -دانشگاه ایلام - روزانه

 

10296

27014

زبان وادبیات عربی -دانشگاه تربیت معلم تهران - روزانه

 

10577

27658

الهیات ومعارف اسلامی -تاریخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامی -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

 

10847

28293

جغرافیاوبرنامه ریزی شهری -دانشگاه زابل - روزانه

 

 

+ نوشته شده در  شنبه ۲۴ دی۱۳۹۰ساعت 22:37  توسط مهدی  |